TR
ENARFA RU
INTERNATIONAL PATIENTS

FRENGİ ( SİFİLİZ ) BELİRTİLERİ, TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Frengi ( Sifiliz ) Nedir ?

Frengi, Treponema pallidum'un neden olduğu cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur. Frengi, aids dahil diğer hastalıklara benzer birçok belirti ve semptoma neden olabilir ve bu nedenle 'büyük taklitçi' olarak adlandırılır.    

Frengi, semptomatik ve asemptomatik aşamalara sahiptir. Tedavi edilmeden bırakılırsa, sifiliz, enfekte birey üzerinde önemli sonuçlar doğurabilir .      


Frengi nasıl bulaşır?

Sifiliz, hastalık kaynaklı yaralar ile doğrudan temas yoluyla veya cinsel ilişki sırasında mikrotravmalar yoluyla enfekte kan temasıyla kişiden kişiye bulaşır. Frengi yaraları en sık cinsel organlarda ve anal bölgede meydana gelir, ancak dudaklarda veya ağızda da yaralar oluşabilir. Frengi ayrıca gebelik sırasında enfekte anneden fetüse geçebilir. Başka bir potansiyel bulaşma yolu ise iğne paylaşımıdır (örneğin, intravenöz uyuşturucu kullanımı).


Frengi belirtileri nelerdir?

Sifiliz ile enfekte olduktan sonra, belirtiler görülmeden önce 10-90 günlük (ortalama 21 gün) bir inkübasyon süresi başlar. Tedavi edilmeyen sifiliz, farklı klinik (semptomatik) aşamaların yanı sıra gizli (asemptomatik) aşamalardan geçer. Asemptomatik dönem sırasında teşhis ancak seroloji ile konulabilir. Klinik aşamalar sırasında, frengi belirti ve semptomları evreye göre ( birincil , ikincil veya üçüncül) aşağıda açıklandığı gibi farklılık gösterir.       

Birincil sifiliz

Birincil sifiliz, T. pallidum spiroketinin giriş noktasındaki şankrlar ile karakterizedir . T. pallidum cildi bükmek için spiral şeklini kullanır. Ağrısız yaralar oluşur.      

 • Genellikle, genital bölgede tek, küçük, sert, kırmızı, ağrısız bir papül 
 • Vakaların % 30'unda birden fazla şankr oluşur.
 • Özellikle vajina, serviks, ağız içinde veya anal bölgede gizlenmişse, ilk ülserli şankr fark edilmeyebilir .  
 • Yara genellikle birkaç hafta içinde tedavi edilmeden iyileşir.

İkincil sifiliz

İkincil sifiliz, hastanın hastalığı bulaştırma olasılığının çok yüksek olduğu bir dönemdir, kızarıklık ve sistemik semptomlarla karakterizedir. Hasta tedavi edilmezse, semptomlar birkaç hafta içinde kendiliğinden iyileşir, ancak tekrarlayabilir .      

 • Tedavi edilmeyen hastaların % 25'i ,ilk şankr oluşumundan sonraki üç ay (ortalama altı hafta) içinde ikincil sifiliz geliştirir.  
 • Frengi multisistemik bir enfeksiyondur ve ikincil sifiliz hastalığın bulaşıcılığının en yüksek olduğu evredir.  
 • Sistemik semptomlar ateş, baş ağrısı, halsizlik , miyalji , artralji ve lenfadenopatiyi içerebilir .    
 • Etkilenen diğer organlar arasında karaciğer, böbrekler, merkezi sinir sistemi (kraniyal sinir felci, menenjit ), eklemler ve gözler (görme bozukluğuna neden olur) yer alır.   

İkincil sifilizin kutanöz özellikleri 

 • Sekonder sifiliz hastalarının% 90'ında kaşıntılı olmayan bir döküntü mevcuttur
 • Döküntü zor görülebilecek bir halde olabileceği gibi sert, kırmızı veya kırmızımsı kahverengi papüller veya plaklar şeklinde de olabilir.   
 • Döküntü tipik olarak gövdede meydana gelir ve sıklıkla avuç içlerini, ayak tabanlarını etkiler.
 • Nadiren, döküntü, bir çiçeğe benzeyen, merkezi bir pullu plağın etrafında bir eritemli papül kümesi olarak ortaya çıkar ; bu çiçek morfolojisi 'corymbose' sifiliz olarak tanımlanır      
 • Düzensiz saç dökülmesi ( alopesi ) meydana gelebilir   
 • Ağız içi, boğaz, genital bölge, vajina ve anüs gibi mukozal yüzeylerde kızarıklıklar görülebilir ( mukoza lekeleri)    
 • Kasıklarda, uylukların iç kısımlarında, koltuk altlarında, göbek bölgesinde veya göğüslerin altında condyloma lata adı verilen grimsi beyaz, nemli plaklar oluşabilir.

Latent (gizli) sifiliz

Sifilizin ikincil ve üçüncül klinik aşamaları arasında uzun yıllar süren bir latent ( sessiz ) dönem yaşanır. Latent dönem, erken ve geç olmak üzere alt bölümlere ayrılmıştır. Bu evrede, hasta klinik muayenede hiçbir belirti göstermeden asemptomatiktir. Bu nedenle, bu dönemdeki sifiliz enfeksiyonu yalnızca pozitif treponemal antikor testleri ile tanı alabilmektedir. 

Erken latent sifiliz (ilk iki yıl)

 • Hastanın hastalığı bulaştırma riski çok yüksek.
 • Frengi enfeksiyonu cinsel partnerlere geçiş gösterebilmekte.
 • Frengi enfeksiyonu hamile bir kadından fetüsüne geçebilmekte.

Geç latent sifiliz (iki yıl sonra)

 • Yalnızca belirli hastalar hastalığı bulaştırabilecek halde kalır.
 • Hastalık bu dönemde cinsel aktiviteler ile bulaşmaz.
 • Sifiliz enfeksiyonu bu dönemde de hamile bir kadından fetüsüne geçebilir.

Tersiyer sifiliz

Tersiyer sifiliz, ilk enfeksiyondan yıllar sonra ortaya çıkar.

 • Geç belirti ve semptomlar, tedavi edilmeyen vakaların üçte birinde ilk enfeksiyondan 20-40 yıl sonra gelişebilir.
 • Tedavi edilmeyen enfeksiyon endartrite yol açabilir ve komplikasyonlar arasında gumma lezyonu, kardiyovasküler ve nörolojik hastalıklar yer alır.
 • Bir gumma, soliter granülomatöz bir lezyondur. Gummalar tipik olarak deri veya kemikte meydana gelir, ancak her yerde bulunabilir. Bu lezyonlar ağrısız olabileceği gibi uzun kemiklerdeki tipleri geceleri daha da kötüleşen bir ağrıya neden olabilir.    
 • Kardiyovasküler hastalık tersiyer sifilizde nadir görülen bir komplikasyondur. Aort, etkilenme riskinin en yüksek olduğu organdır ve genişleyerek aort anevrizmasına, aort yetersizliğine neden olabilir.  

Konjenital sifiliz

Annede tedavi edilmeyen sifiliz, düşük, ölü doğum veya konjenital enfeksiyona yol açabilir. Doğuştan frengi olan birçok bebek doğumda asemptomatikdir. Konjenital sifiliz de erken ve geç aşamalara ayrılır.

Erken doğuştan sifiliz (yaşamın ilk iki yılında görülür)

Yaşamın ilk birkaç haftasında, bebeğe olan etkileri çoklu organ enfeksiyonu tablolu sekonder sifilise benzer.

 • Enfekte olmuş deri ve mukoza makülopapüler döküntü, vezikülobüllöz lezyonlar, kondiloma lata veya rinit ( burunda iltihaplanmaya neden olan iltihaplı mukoza ) olarak ortaya çıkabilir.          
 • Etkilenen diğer organlar arasında kemikler (osteokondrit), böbrek (glomerülonefrit), karaciğer ( hepatosplenomegali ) ve lenf düğümleri (lenfadenopati) bulunur.   
 • Nörolojik, oküler ve hematolojik tutulum da meydana gelebilir.   

Geç doğuştan sifiliz (iki yaşından sonra)

Geç konjenital sifiliz, üçüncül gummatoz sifilise benzer .  

 • Bu kronik enfeksiyon genellikle gözleri ( interstisyel keratit ), kulakları (sağırlık), kemikleri, eklemleri ve merkezi sinir sistemini etkiler. 
 • Karakteristik belirtileri arasında tipik yüz görünümü (önden çıkıntılı kafa, eyer burun) ve şişmiş dizler (Clutton eklemleri) bulunur.

Frengi teşhisi nasıl konur?

Frengi teşhisi, laboratuvar ve serolojik testlerle desteklenen klinik öykü ve fizik muayeneden sonucunda konmaktadır.

Sifiliz, enfekte lezyonlardan alınan örneklerde T. pallidum spiroketlerinin varlığıyla teşhis edilebilir. Spiroketler, karanlık alan mikroskobu veya treponemal polimeraz zincir reaksiyonu ( PCR ) testi ile tanımlanabilir.  

Treponemal enfeksiyondan üretilen antikorları tespit etmek için gerçekleştirilen serolojik test, enfeksiyonu teşhis etmek için kullanılan en yaygın testtir. 

Treponemal antikor testleri, spesifik olmayan veya spesifik testler olarak ikiye ayrılır. Spesifik olmayan testler şunları içerir:

 • Zührevi hastalık araştırma (VDRL)
 • Hızlı plazma reajini (RPR).  

Spesifik testler şunları içerir:

 • Enzim immunoassay (EIA) 
 • Treponema pallidum hemaglütinasyon (TPHA)  
 • Treponema pallidum partikül aglütinasyon deneyi (TPPA).  

Yüksek riskli cinsel ilişki sonrası, ilk serolojik testler birincil sifiliz döneminde negatif olabileceği için cinsel ilişkiden sonraki hem altı hem de 12. haftada tekrar test yapılması önerilir. Sekonder sifilizde serolojik testler her zaman pozitiftir. 

Yanlış pozitif serolojik testler, özellikle otoimmün hastalık sahibi kişilerde, damar içi uyuşturucu kullananlarda, hamilelerde ve ileri yaşlardaki kişilerde görülür.

Özellikle nörolojik belirti ve semptomlar varsa gerekli olabilecek diğer testler arasında bilgisayarlı tomografi ( BT ), manyetik rezonans görüntüleme ( MRI ) ve beyin omurilik sıvısı (CSF) muayenesi bulunur.    

En önemlisi hiv testi olmak üzere tam bir cinsel sağlık taraması yapılmalıdır.


Frengi tedavisi nasıl gerçekleştirilir?

Enjeksiyon yoluyla penisilin tedavisi, sifilizin tüm aşamaları için hala temel tedavidir. 

 • Enfeksiyöz sifiliz (birincil, ikincil, erken-latent) stat dozunda benzatin veya prokain penisilin gerektirir.
 • Enfeksiyöz olmayan sifiliz (geç latent) ve nörosifiliz, daha uzun dozlarda benzatin veya prokain penisilin gerektirir.

Diğer antibiyotikler penisilinden daha az güvenilirdir ancak penisiline alerjisi olan hastalarda tetrasiklinler veya sefalosporinler kullanılabilir. 

Tüm sifiliz yaraları veya lezyonları tamamen iyileşene ve tedavi tamamlanana kadar tüm cinsel aktivitelerden kaçınılmalıdır.


Frengi Hastalığının Komplikasyonları

Sifiliz tedavi edilmezse vücudunuzun her yerinde hasara neden olabilir. Frengi ayrıca HIV enfeksiyonu riskini artırır ve kadınlar için hamilelik sırasında sorunlara neden olabilir. Tedavi gelecekteki hasarı önlemeye yardımcı olabilir, ancak zaten meydana gelen hasarı onaramaz veya tersine çeviremez.

Küçük yumrular veya tümörler

Gumma adı verilen bu şişlikler, sifilizin geç evresinde cildinizde, kemiklerinizde, karaciğerinizde veya başka herhangi bir organda gelişebilir. Gummalar genellikle antibiyotik tedavisinden sonra kaybolur.

Nörolojik sorunlar

Frengi, sinir sisteminizde aşağıdakiler dahil bir dizi soruna neden olabilir:

 • Baş ağrısı
 • İnme
 • Menenjit
 • İşitme kaybı
 • Körlük dahil görsel problemler
 • Demans
 • Ağrı ve sıcaklık hissi kaybı
 • Erkeklerde cinsel işlev bozukluğu (iktidarsızlık)
 • İdrar tutamama

Kardiyovasküler problemler

Frengi hastalarında anevrizma ve aortun - vücudunuzun ana arterinin -  iltihaplanması gözlenebilir. Frengi ayrıca kalp kapakçıklarına da zarar verebilir.

HIV enfeksiyonu

Cinsel yolla bulaşan sifiliz veya diğer genital ülserleri olan yetişkinlerde HIV kapma riski tahminen iki ila beş kat artmış haldedir. Frengi yarası kolayca kanayabilir ve bu da HIV'in cinsel aktivite sırasında kan dolaşımınıza girmesi için kolay bir yol sağlar.

Gebelik ve doğum komplikasyonları

Hamileyseniz, sifilizi doğmamış bebeğinize geçirebilirsiniz. Konjenital sifiliz, doğumdan sonraki birkaç gün içinde düşük, ölü doğum veya yenidoğanın ölüm riskini büyük ölçüde artırır.


Frengi önlenebilir mi?

Frengi için aşı bulunmamaktadır.

Frengi enfeksiyonunu defalarca tekrar geçirebilirsiniz; antikorlar ve tedavi yeni bir enfeksiyona karşı koruma sağlamaz.

Enfekte olduğunuzu düşünüyorsanız, partnerinizle tüm cinsel teması kesin ve doktorunuza görünün. Enfeksiyon açısından kontrol edilebilmeleri ve uygun şekilde tedavi edilebilmeleri için tüm partnerlerinizi hastalık riski hakkında bilgilendirin.

Frengi yayılmasını önlemek için alınabilecek diğer önlemler şunlardır:

 • Cinsel ilişki yaşanılan partner sayısının sınırlandırılması
 • Prezervatif kullanmak
 • Yüksek risk grubunda iseniz düzenli kan testleri

Hastalığın olası ilerleyişi nasıldır?

Sifilizin erken tedavisi çok iyi sonuçlar vermekte ve daha sonraki komplikasyonları önlemektedir. Tedavinin hastalığın ileri aşamalara kadar geciktirilmesi nörolojik veya görsel problemler gibi geri dönüşü olmayan sonuçların oluşmasına neden olabilir. 

 

Frengi ( Sifiliz ) Belirtileri, Tanı ve Tedavi Yöntemleri Hakkında Bizimle İletişime Geçin

Adınız Soyadınız
Telefon Numaranız
Email Adresiniz
Şehir
Mesajınız
6698 sayılı KVKK hakkında bilgilendirmeyi okudum; hizmet sunumu ve anlatımı için iletişim bilgilerimin kullanılmasına izin veriyorum.
Doktora Soru Sormak İçin Tıklayınız Hemen Randevu Almak İçin Tıklayınız